TI explains their zero-power ac/dc supply solution

In this episode of PSDtv, TI explains their zero-power ac/dc supply solution